fbpx

Raportari AFM/ANPM

Raportare ambalaje

Raportarea deșeurilor de ambalaje puse pe piată este reglementată prin Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

Conform acestei legi, toate entitățile sunt obligate să raporteze ambalajele puse pe piață, respectiv:
•produc sau importă produse ambalate;
•distribuie pentru prima dată ambalaje de desfacere (importatori sau producători de ambalaje de desfacere);
•supraambalează produse ambalate;
•închiriaza, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje.
Definitie ambalaj – orice obiect, indiferent de materialul din care este confecţionat ori de natura acestuia, destinat reţinerii, protejării, manipulării, distribuţiei şi prezentării produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat aceloraşi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.

 

 

Serviciile de mediu pe care vi le oferim:
Întocmirea şi/sau depunerea declarațiilor specifice către Administraţia Fondului pentru Mediu, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi depunerea acestora la sediul AFM.

Identificarea tipurilor şi a cantităţilor de ambalaje introduse în piaţă.

Suport in identificarea operatorilor economici autorizați pentru reciclarea sau valorificarea ambalajelor şi a deşeurilor (OTR) şi intermedierea relaţiilor cu aceştia.

Raportarea anuală către Agenţia pentru Protecţia Mediului a cantităţilor de ambalaje introduse în piaţă.

 

Cautați un specialist in raportarea ambalajelor? LGG CONECT preia intreaga responsabilitate a conformitații cu legislatia de mediu si vă consultanța de mediu de care aveți nevoie!

Raportarea semestrială a uleiurilor uzate

Raportarea uleiurilor uzate este reglementată de H.G.235/2007
Definiții:
a) colectare – toate operaţiunile prin care uleiurile uzate pot fi transferate de la deţinători la operatori economici care efectuează colectarea, valorificarea sau eliminarea acestor uleiuri;
b) coincinerare/combustie – utilizarea uleiurilor uzate drept combustibil, cu recuperarea adecvată a căldurii generate;
c) carburant – combustibilul lichid volatil care, în amestec cu aerul, este folosit la alimentarea motoarelor cu ardere internă;
d) generator – orice persoană fizică sau operatori economici din a căror activitate rezultă uleiuri uzate;
e) recipiente – rezervoarele, cisternele, autocisternele şi butoaiele metalice;
f) regenerare – orice procedeu care permite producerea de uleiuri de bază printr-o rafinare a uleiurilor uzate, implicând în special separarea de impurităţi, produse de oxidare şi aditivi;
g) uleiuri – toate uleiurile industriale şi lubrifianţii, pe bază minerală, semisintetice, sintetice sau biogene;
h) ulei de bază – uleiul mineral rafinat în care se introduc diferite adaosuri, cum ar fi aditivi sau alte substanţe organice ori anorganice, pentru obţinerea unor proprietăţi speciale;
i) uleiuri uzate – toate uleiurile prevăzute la lit. h) care au devenit improprii destinaţiei iniţiale, în special acele uleiuri provenite de la motoarele cu combustie şi de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine, pentru sistemele hidraulice, industriale, emulsiile şi filtrele de ulei.
Cel mai frecvent intâlniți generatori de uleiuri uzate, sunt operatorii economici care efectuează operaţiuni de întreţinere şi reparaţii auto, care au obligaţia de a preda pentru reciclare, valorificare sau reutilizare materialele şi piesele înlocuite (de ex: cauciucuri uzate, ulei uzat, baterii și acumulatori etc.), care constituie deşeuri, către operatorii economici autorizaţi.
În calitate de producători și deținători de deșeuri, atelierele de întreţinere și reparaţii auto au următoarele obligaţii:
– valorificarea acestora, aplicând principiile ierarhiei deșeurilor și anume:
a) prevenirea;
b) pregătirea pentru reutilizare;
c) reciclarea;
d) alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
e) eliminarea;

 

precum ssi de a nu a pune iin pericol sanatatea umanaa ssi de a nu dauna mediului, in special:
a)a nu genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;
b) a nu crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
c) a nu afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
– de a efectua operaţiunile de tratare a acestora respectand principiile menționate mai sus, sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deseurilor.
– obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de Legea 211/2011, sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. Persoanele desemnate, trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.
– sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase cu alte categorii de deseuri periculoase sau cu alte deseuri, substante ori materiale.
– sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, în conformitate cu modelul prevazut în anexa nr. 1 la H. G. nr. 856/2002 si sa o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului, sa pastreze buletinele de analiza care caracterizeaza deseurile periculoase generate din propria activitate si sa le transmita, la cerere, autoritatilor competente pentru protectia mediului. Operatorii economici sunt obligati sa pastreze evidenta gestiunii deseurilor cel puţin 3 ani, cu exceptia operatorilor economici care desfasoara activitati de transport, care trebuie sa pastreze evidenta timp de cel putin 12 luni.
Substantele periculoase pentru om si mediu cum ar fi spre exemplu freonul folosit la instalatiile de climatizare auto, sunt supuse unui regim special de reglementare şi gestionareoperatorii economici care gestioneaza aceste substante au următoarele obligatii:
a) sa tina evidenta stricta – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substantelor si preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor si ambalajelor acestora, care intra în sfera lor de activitate, si sa furnizeze informatiile si datele cerute de autoritatile competente conform legislatiei specifice în vigoare;
b) sa elimine, in conditii de siguranţa pentru sanatatea populaţiei si pentru mediu, substantele si preparatele periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate cu legislaţia specifica.
c) sa identifice si sa previna riscurile pe care substantele şi preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sanatatea populaţiei si sa anunte iminenta unor descarcari neprevazute sau accidente autoritatilor pentru protectia mediului şi de aparare civila.
Identificarea tuturor problemelor legate de identificarea si declararea corespunzatoare catre AFM, necesita cunostinte de specialitate.
Societatea noastra va poate acorda suport in identificarea tuturor obligatiilor declarative, pentru a evita amenzile.

Vezi aici lista cu amenzile.

Raportare Anvelope uzate

Raportarea anvelopelor uzate este reglementată de HOT.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

Definitie: Anvelopă uzată destinată reutilizării – orice anvelopă uzată care are valoare de întrebuinţare şi este destinată utilizării ca atare în activitatea de transport rutier sau este destinată reşapării.

 

Persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării sunt obligate să introducă pe piaţă aceste produse numai omologate, în conformitate cu reglementările în vigoare.
Persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării sunt obligate:
a) să colecteze anvelopele uzate, în limita cantităţilor introduse de ele pe piaţă în anul precedent;
b) să reutilizeze, să refolosească ca atare, să reşapeze, să recicleze şi/sau să valorifice termoenergetic întreaga cantitate de anvelope uzate colectată.
Obligaţiile pot fi îndeplinite individual sau prin transferarea responsabilităţii către persoane juridice legal constituite si autorizate.

Persoanele fizice şi persoanele juridice care deţin anvelope uzate au următoarele obligaţii:
a) să nu le abandoneze pe sol, prin îngropare, în apele de suprafaţă şi ale mării teritoriale;
b) să nu le incinereze decât în condiţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor;
c) să le predea persoanelor juridice care comercializează anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării ori persoanelor juridice autorizate să le colecteze şi/sau să le valorifice conform legislaţiei în vigoare.

Persoanele juridice care comercializează anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării sunt obligate:
a) să preia anvelopele uzate de acelaşi tip şi în aceeaşi cantitate cu cele comercializate, aduse de cumpărătorul final;
b) să asigure capacităţi de depozitare corespunzătoare pentru anvelopele uzate preluate;
c) să predea anvelopele uzate preluate persoanelor juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope

Societatea noastră vă poate acorda suport in identificarea tuturor obligatiilor declarative, pentru a evita amenzile.

Vezi aici lista cu amenzile.

Raportare in SIM a deseurilor generate

SIM – Sistemul Integrat de Mediu – este un sistem de raportare on-line a deseurilor generate, dezvoltat de catre Agentia Natională pentru Protectia Mediului.
Raportarea in SIM necesita experienta de specialitate si cunostinte in incadrarea corecta a tipurilor si codurilor de deseuri.
Societatea noastra va poate ajuta cu suportul necesar raporarii corecte.